Visste du dette om matematikk?

Matematikk er et obligatorisk gjennomgående fag i norsk grunnskole ogvideregående skole. Faget skal gi eleven kunnskaper i matematikk, samt kunnskap om matematikkens rolle som del av vår felles kulturarv.

Kunnskapsløftet blir grunnleggende ferdigheter i matematikk angitt som:

  • å kunne uttrykke seg muntlig i matematikk, blant annet gjennom å kunne stille spørsmål, argumentere og forklare en tankegang ved hjelp av matematikk
  • å kunne uttrykke seg skriftlig i matematikk, herunder bruk av matematiske symboler og det formelle matematiske språket
  • å kunne lese i matematikk, herunder problemløsning og utforsking med utgangspunkt i dagligdagse situasjoner og matematiske problem
  • å kunne regne i matematikk
  • å kunne bruke digitale verktøy i matematikk, blant annet til spill, utforsking, visualisering og publisering.

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no