Eksamen på Sjetne skole 2017

På 10. trinn i grunnskolen skal elevene trekkes ut til sentralt gitt skriftlig eksamen i ett fag og lokalt gitt muntlig eksamen i ett fag.

Skriftlig eksamen

Elevene vil bli trukket ut til eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (sidemål og hovedmål).

Eksamensdatoer for sentralt gitt eksamen (skriftlig), våren 2017 er:

Fredag 12. mai kl. 09.00:     Opplysning om trekkfag

Tirsdag 16. mai:                      Matematikk

Fredag 19. mai:                       Engelsk

Tirsdag 23.mai:                        Norsk hovedmål

Onsdag 24.mai:                       Norsk sidemål

Hjelpemidler:
Alle hjelpemidler er tillatt på eksamensdagen i engelsk og norsk. Unntak er oversettelsesprogrammer og bruk av internett og andre verktøy som tillater kommunikasjon.
Spesielle regler for matematikk-eksamen: I del 1 av matematikk-eksamen er det kun skrivesaker, passer, linjal og vinkelmåler som er tillatt. På del 2 gjelder reglene som for andre eksamener.

På forberedelsesdagen før eksamen får elevene benytte seg av alle hjelpemidler.

Spesiell tilrettelegging på eksamensdagen
I følge paragraf 3-32 i opplæringsloven skal elever med behov for særskilt tilrettelegging kunne få lagt forholdene til rette slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i fag i læreplanverket. Tiltakene skal være tilpasset elevens behov så langt råd er.

Tiltakene skal ikke føre til at eleven får fordeler i forhold til andre som ikke får tilrettelegging ved eksamen.

Fusk og plagiat

Det er fusk å bruke Internett og å kommunisere med andre. I tillegg er det fusk å bruke oversettelsesprogrammer i språkfag. I fag som har todelt eksamen er det fusk å bruke hjelpemidler på del 1 av eksamen.

Plagiat er å bruke andres tekster helt eller delvis uten å oppgi kilden.

Det er viktig å være oppmerksom på at det kan være ulike regler for hva som er fusk på prøver underveis i skoleåret, og hva som er fusk til eksamen.

Se Udir.no for konsekvenser av fusk og plagiat.

Bortvisning
Elever skal ikke hindre eller forstyrre gjennomføringen av eksamen, dersom eleven etter advarsel ikke forholder seg til reglementet som er gitt, kan han/hun bortvises av rektor. Eleven skal få mulighet til å uttale seg muntlig før rektor fatter enkeltvedtak, og vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.

Fritak fra eksamen
Elever som er fritatt for vurdering med karakter i fag som avsluttes med eksamen, skal ikke delta på eksamen. Elever som er fritatt for vurdering med karakter i sidemål får to eksamener i hovedmål, men vurderes med en felles karakter.

Rektor kan også etter søknad fra foresatte frita elever fra eksamen når det foreligger tungtveiende årsaker.

Gjennomføring og forberedelse
Sjetne skole gjennomfører skriftlig eksamen ikt-basert, og nødvendig opplæring gis til elevene på forberedelsesdagene.

Forberedelsesmateriell til den aktuelle eksamen blir gjort tilgjengelig kl. 09.00 forberedelsesdagen. Dette gjelder for de fagene som har forberedelsesmateriell; engelsk og norsk

Tidligere eksamensoppgaver er tilgjengelig hele året og kan lastes ned på udir.no

For mer info: Se utdanningsdirektoratet sine sider om eksamen i grunnskolen 2017 på Udir.no

Klage på skriftlig eksamen

Skal du som elev klage på karakter gitt ved skriftlig eksamen, må du gjøre det skriftlig. Du må undertegne klagen din og sende den til skolen der du er elev. Du trenger ikke å begrunne klagen.

Skolen sørger for at klagenemda får varsel om at eleven har klaget, og det vil bli gjort en ny vurdering. Vi anbefaler å få en faglærer til å lese over besvarelsen før du som elev leverer en formell klage.

Klagenemda kan vurdere eksamen til en lavere karakter enn opprinnelig. Karakteren satt av klagenemda vil bli stående som endelig.

Muntlig eksamen

Ved Sjetne skole skal elevene ha muntlig eksamen

Elevene kan bli trukket ut til følgende fag: Norsk, engelsk, matematikk, krle, naturfag, samfunnsfag og språkfagene; fransk, spansk, tysk, engelsk fordypning og arbeidslivsfag.

48 timer før eksamen skal eleven få vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i.

24 timer før eksamen begynner forberedelsedelen for elevene. Eleven skal få utdelt et tema eller en problemstilling. Ut fra det skal elevene forberede en kort presentasjon, som han eller hun presenterer under eksamen, før faglærer og sensor gjennomfører en fagsamtale med eksaminanten. Eleven skal ikke få vite hvilke spørsmål og problemstillinger han eller hun skal få på eksamensdagen.

Forberedelsedelen er en obligatorisk skoledag, og elevene har rett på et pedagogisk tilbud fra skolen. Det betyr at eleven skal være på skolen og ha tilgang til en lærer. Det trenger ikke være faglæreren til eleven. Forberedelsen skal hjelpe elevene til å se sammenhengen mellom temaet eller problemstillingen for eksamen og læreplanen.

Rammen på eksaminasjonen er opptil 30 minutter.

I tillegg til faglærer (intern sensor) vil det være en ekstern sensor til stede under eksaminasjonen. Karakterene vil bli gitt til eleven samme dag som eksamen er gjennomført.

Eksamen skal gi eleven mulighet til vise sin kompetanse i så stor del av faget som mulig.

Klage på muntlig eksamen:

Ved muntlig eksamen kan ikke eleven kreve å få endret karakteren. Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Formelle feil kan for eksempel være for sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor eller at sensor legger vekt på for eksempel innsats.

Rektor skal innhente uttalelse fra eksaminator og sensor, og sender disse sammen med klagen og sin egen uttalelse til klageinstansen. Eleven skal få kopi av disse uttalelsene.

Dersom eleven får medhold i at det er gjort formelle feil, blir eksamenskarakteren annullert. Eleven kan velge om han eller hun vil gå opp til ny muntlig eksamen, i så fall med en ny sensor. Hvis eksamen var i et trekkfag, vil det bli trukket fag på nytt

Sykdom

Hvis en elev blir syk på forberedelsesdagen (gjelder skriftligeksamen i norsk og engelsk) eller på eksamensdagen, må lege oppsøkes og legeattest leveres til skolen samme dag. I grunnskolen har ikke eleven mulighet til å ta eksamen om igjen på et annet tidspunkt.

Dersom man ved skriftlig eksamen møter opp for sent, men før kl. 10.00, får man gjennomføre eksamen, men uten å få kompensert tapt tid. De som møter kl. 10.00 eller senere, får ikke gjennomføre eksamen. Det skal som hovedregel ikke være muligheter for å forlate eksamenslokalet før kl. 10.00.

my_cloud (3)

 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no