Månedlige arkiver: juni 2017

God sommer

Vi ønsker alle elever en god og velfortjent ferie, og håper sommeren blir fylt av gode minner som gir energi og motivasjon til et nytt og lærerikt skoleår. Vi gleder oss til å møte alle  21. august.
Riktig god sommer til alle!

Verdig og hyggelig avslutning for 10.trinn i går kveld

Salen i Bydelshuset var fylt med forvetningsfulle foreldre, spente elever og travle lærere da årets avslutning ble gjennomført på tradisjonelt vis.  Alle hadde lagt ned et betydelig arbeid for å gjøre akkurat denne kvelden til en spesiell og minneverdig opplevelese.

Kvelden hadde to deler; først var det parodier, dans og sang. Deretter pause med kaker og kaffe. I siste del var det sang, taler og overrekkelser.  Alt ble avsluttet med at elevene marsjerte ut til «Festpolonaise».

Takk for meget god innsats, ungdommer – og lykke til videre!


Språklig tilvalgsfag på Sjetne skole 2017-18

For skoleåret 2017/2018 skal elevene på 7.trinn velge andre fremmedspråk/språklig
fordyping eller arbeidslivsfag. Dette skal gjelde for 8. – 10. trinn.
Elevene på Sjetne skole kan velge fagene

 • Spansk

 • Tysk

 • Fransk

 • Arbeidslivsfag

Elevenes valg vil avgjøre om det blir gitt tilbud i alle fremmedspråkene og om det vil bli
opprettet tilbud om arbeidslivsfag. Alle skal ha et 1. , 2. og 3.ønske. Hver elev får bare ett ønske oppfylt.

Det gis karakterer i fagene på lik linje med de øvrige muntlige fagene. De kan komme opp til muntlig eksamen og karakteren vil telle med ved inntak til videregående opplæring.

Valget gjelder normalt for tre år. Omvalg er mulig første semester på 8.trinn i samråd med
skolen, og etter søknad underskrevet av foresatte.

Elev og foreldre må drøfte valget grundig før valget foretas på Google-skjema.
Elevene har fått epost med link til påmeldingsskjema. De finner linken også på Google Classroom.

Informasjon om fagene

Spansk/Tysk/Fransk

Språklæring
Hovedområdet språklæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. Å utvikle
evnen til å bruke hensiktsmessige læringsstrategier, som å definere egne læringsbehov, –
formulere mål, velg e arbeidsmåter, bruke hjelpemidler og vurdere arbeidsprosess og måloppnåelseindividuelt og i samarbeid med andre, vil kunne øke læringsutbyttet i faget.
Kommunikasjon
Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlig produksjon og spontan samhandling knyttet til ulike kommunikasjonssituasjoner, medier, sjangere og språkfunksjoner. Det omfatter også språklig repertoar – ordforråd, setningsbygning og tekstsammenheng – og spesifikke språklige ferdigheter som er nødvendig for å mestre ulike kommunikasjonssituasjoner. Nye medier og bruk av språket på tvers av fag og emner inngår også i dette hovedområdet.
Språk, kultur og samfunn
Hovedområdet språk, kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det
dekker sentrale emner knyttet til ulike sider ved målspråklandenes samfunnsliv og kultur.
Arbeid med ulike typer tekster og møte med kulturelle uttrykksformer fra målspråklandet
kan utvikle interesse, forståelse og toleranse og fremme innsikt i ens egne livsvilkår og
identitet. Det kan også bidra til leseglede, opplevelse og personlig utvikling.

Arbeidslivsfag

Tjenester og produkter
Sentralt i hovedområdet er planlegging, utførelse og dokumentasjon av praktisk arbeid etter kvalitetskrav og refleksjon knyttet til egne arbeidsprosesser. Valg av hensiktsmessige
råvarer, materiell og tjenester inngår i hovedområdet. Økonomiske rammer og beregninger
inngår også. Videre skal det brukes arbeidsteknikker og aktuelle hjelpemidler eller verktøy
som er egnet for å utføre arbeidet.
Yrkesetikk og arbeidsmiljø
Sentralt i hovedområdet står orden på arbeidsplassen, helse, miljø og sikkerhet. Videre
inngår etikk, samarbeid og service.

Se på punkt 2.1.4 hos UDIR.NO  for å finne mer informasjon om bakgrunnen for tilvalgsfagene.


 

Valgfag på Sjetne skole 2017-18

20170405_212608 11050935_645966575525403_310304940_n

Bakgrunn for innføring av valgfag
Departementet vil leggje til rette for ytterlege valmoglegheiter for elevane på ungdomstrinnet. Bakgrunnen er at dei skal bidra til auka motivasjon og læring. Innføring av valfag er eit av fleire tiltak for å nå målet om ei meir praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet.

Justering av timetalet i andre fag
Kunnskapsdepartementet varsla i 2011 om at faget elevrådsarbeid skal avviklast. Dette gir 71 timar til dei nye valfaga. Vidare varsla departementet ei omdisponering av timetal frå andre fag til valfaga.

Vurdering i valfag
Krava til vurdering er dei same for valfag som for alle andre fag.

I år tilbyr Sjetne skole disse fagene:

 • Design og redesign
 • Fysisk aktivitet og helse
 • Innsats for andre
 • Natur, miljø og friluftsliv
 • Sal og scene
 • Teknologi i praksis

Når elevene skal ønske valgfag må de velge tre fag. Disse prioriterer de med et 1. og 2. og 3. ønske. Påmeldinga foregår digitalt. Elevene har mottatt link til skjema på epost. Frist for valget er 12.juni.

INFORMASJON om innholdet i valgfagene:

Design og redesign

Designprosess
Hovedområdet omfatter utviklingen av ett eller flere produkter med utgangspunkt i egen idé eller i samarbeid med elever eller aktører i lokalsamfunnet. I designprosessen inngår idéfase, å bearbeide ideer og prøve ut og vurdere materialer og teknikker, samt å vurdere de ulike estetiske og funksjonelle løsningene. Hovedområdet innbefatter også vurderinger av gjenbruk av materialer der dette inngår i prosessen.
Produkt
Hovedområdet omfatter praktisk skapende arbeid der elevene utvikler materialkunnskap og håndverksteknikker. Kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for miljøet og samfunnet, er en del av hovedområdet. Samarbeid med lokalsamfunnet kan inngå.

Fysisk aktivitet og helse

Fysiske aktiviteter
Hovedområdet omfatter deltakelse i ulike aktiviteter. Gjennom å prøve nye aktiviteter, tøyeegne grenser og samhandle med andre når det er naturlig, skal elevene oppleve glede og mestring. Hovedområdet innebærer mulighet for fysisk aktivitet innenfor flere ulike bevegelsesmiljøer. Hovedområdet omfatter så vel friluftsaktiviteter og alternative
treningsformer som tradisjonelle lagidretter og individuelle idretts- og treningsaktiviteter.
Kosthold og helse
Hovedområdet omfatter kunnskap om og praktisk erfaring med sammenhengen mellom
fysisk aktivitet og kosthold og den virkning dette har på egen helse. Sentralt i hovedområdet er personlig planlegging og refleksjon over sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse.

Innsats for andre

Planlegging
Hovedområdet består i å gjøre seg kjent med hvilke forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid. Videre omhandler hovedområdet kartlegging av behovene for frivillig arbeid lokalt, samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet og planlegging av tiltak som bidrar til sosial verdiskaping for en valgt målgruppe.
Praktisk arbeid
Hovedområdet innebærer å gjennomføre planlagte tiltak i praksis, og delta på de arenaene der aktiviteten til vanlig utføres. Det omfatter også trening i kommunikasjon og samhandling med valgt målgruppe. Gjennom hele prosessen skal det være vurderinger som sikrer at etiske retningslinjer blir ivaretatt. Videre innebærer hovedområdet presentasjon og vurdering av prosessen for å oppnå en helhetlig forståelse, fra kartleggingen og fram til tiltaket er gjennomført.

Natur, miljø og friluftsliv

Friluftsliv
Dette hovedområdet omfatter et bredt spekter av aktiviteter i naturen og gir praktiske
erfaringer med natur og friluftsliv eller naturbruk. Turer av ulik varighet, fiske, jakt, fangst, høsting, dyrking og skjøtsel kan høre inn under hovedområdet. Allemannsretten og gjeldende regler for bruk av natur og naturressurser er dermed sentralt stoff. Hovedområdet omfatter også å utnytte og ta vare på naturens ressurser i form av matkonservering og håndverksprodukter som del av tradisjonen og naturopplevelsen.
Miljø
Dette hovedområdet handler om å ta vare på naturen og miljøet og om å utnytte ressursene på en bærekraftig måte. Videre omfatter hovedområdet forståelse av miljøutfordringer i lokalsamfunnet, og kunne sette disse i sammenheng med globale utfordringer.

Sal og scene

Skape
Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer. Arbeid med lyd, lys, regi, koreografi, scenografi, kostymer, sminke og redigering er også en del av den skapende prosessen. I tillegg omfatter produksjonen markedsføring og økonomi.
Formidle
Hovedområdet omfatter presentasjon av audiovisuelle og sceniske produksjoner, der målet er de gode møtene mellom aktører og publikum. Hovedområdet innbefatter også
kommunikasjon og samspill, bevisste valg av spillested, presentasjonsform og publikum.
Ulike kunstneriske virkemidler er sentrale i hovedområdet.

Teknologi i praksis

Undersøkingar
Hovedområdet handlar om korleis teknologiske produkt er konstruerte og verkar, kva for prosessar som inngår i utvikling og bruk, og kva for behov produkta dekkjer. Utvikling, konstruksjon og produksjon av teknologi inngår i hovudområdet, i tillegg til helse, miljø og sikkerheit (HMS). Kunnskap om korleis teknologien byggjer på nokre grunnleggjande prinsipp, og korleis ny teknologi byggjer på tidlegare erfaringar, høyrer også med til hovudområdet.
Idéutvikling og produksjon
Hovudområdet omfattar planlegging, framstilling og utprøving av eigne produkt og
konstruksjonar. Planar for framstilling og utprøving av eigne produkt og konstruksjonar
byggjer på kravspesifikasjon.
I utviklingsfasen er kjennskap til design og verkemåte til andre produkt viktig. Diskusjon
omkring ulike sider ved produkta er viktig i alle fasar av produktutviklinga og kan også
medverke til å forbetre prosessar og produkt.


 

Mattemaraton på Sjetne skole – resultat

Vi takker for en usedvanlig stor innsats fra elevene. En maraton er 422 oppgaver, og veldig mange greide dette!  Sjetne skole sine 368 elever på 5.-10.trinn løste til sammen 56350 oppgaver. Det er nr. 1 i både Trondheim og Sør-Trøndelag.

Premiering:

 • 3 elever får gavekort på grunnlag av antall oppgaver løst : Jim (1686), Filip (1651) og Victoria (1318).
  • Disse tre har gjort begge løypene for 5.-7. trinn PLUSS minst en av løypene for 8.-10.trinn. VI GRATULERER!
  • Vi må også berømme Sander og Ellinor (som ikke er på 7.trinn) for innsatsen!
 • Det klassetrinnet som har høyest gjennomsnittlig antall utførte oppgaver blir premiert med en fritime/(kosetime) + en is til hver.  (Kontaktlærere arrangerer dette.)
  • Det var 3 klassetrinn som pekte seg ut, og de beste denne gangen ble 7.trinn!
  • 7.trinn løste 32122 oppgaver – det gir et snitt på 452.
  • Vi er også spesielt imponert over innsatsen på 5.trinn (15299 oppgaver).
  • På 7.trinn var det 27 elever som gjorde mer enn 422 oppgaver!
 • Alle dere som klarte en Maraton får en diplom som bevis på sterk innsats!
  Antall elever som får diplom er 40.  Diplomet får dere av kontaktlærer.last ned

matemarBilde 1: Antall oppgaver løst. Sjetne skole: 56350 oppgaver.

matemaraBilde 2: Gjennomsnittlig antall oppgaver løst. Sjetne skole: 149,07 oppgaver pr. elev.