Språklig tilvalgsfag på Sjetne skole 2017-18

For skoleåret 2017/2018 skal elevene på 7.trinn velge andre fremmedspråk/språklig
fordyping eller arbeidslivsfag. Dette skal gjelde for 8. – 10. trinn.
Elevene på Sjetne skole kan velge fagene

  • Spansk

  • Tysk

  • Fransk

  • Arbeidslivsfag

Elevenes valg vil avgjøre om det blir gitt tilbud i alle fremmedspråkene og om det vil bli
opprettet tilbud om arbeidslivsfag. Alle skal ha et 1. , 2. og 3.ønske. Hver elev får bare ett ønske oppfylt.

Det gis karakterer i fagene på lik linje med de øvrige muntlige fagene. De kan komme opp til muntlig eksamen og karakteren vil telle med ved inntak til videregående opplæring.

Valget gjelder normalt for tre år. Omvalg er mulig første semester på 8.trinn i samråd med
skolen, og etter søknad underskrevet av foresatte.

Elev og foreldre må drøfte valget grundig før valget foretas på Google-skjema.
Elevene har fått epost med link til påmeldingsskjema. De finner linken også på Google Classroom.

Informasjon om fagene

Spansk/Tysk/Fransk

Språklæring
Hovedområdet språklæring omfatter innsikt i egen språklæring og språkbruk. Å utvikle
evnen til å bruke hensiktsmessige læringsstrategier, som å definere egne læringsbehov, –
formulere mål, velg e arbeidsmåter, bruke hjelpemidler og vurdere arbeidsprosess og måloppnåelseindividuelt og i samarbeid med andre, vil kunne øke læringsutbyttet i faget.
Kommunikasjon
Hovedområdet kommunikasjon dreier seg om formidling av mening gjennom fremmedspråket. Det omfatter lytting, lesing, skriving, muntlig produksjon og spontan samhandling knyttet til ulike kommunikasjonssituasjoner, medier, sjangere og språkfunksjoner. Det omfatter også språklig repertoar – ordforråd, setningsbygning og tekstsammenheng – og spesifikke språklige ferdigheter som er nødvendig for å mestre ulike kommunikasjonssituasjoner. Nye medier og bruk av språket på tvers av fag og emner inngår også i dette hovedområdet.
Språk, kultur og samfunn
Hovedområdet språk, kultur og samfunn dreier seg om kulturforståelse i vid forstand. Det
dekker sentrale emner knyttet til ulike sider ved målspråklandenes samfunnsliv og kultur.
Arbeid med ulike typer tekster og møte med kulturelle uttrykksformer fra målspråklandet
kan utvikle interesse, forståelse og toleranse og fremme innsikt i ens egne livsvilkår og
identitet. Det kan også bidra til leseglede, opplevelse og personlig utvikling.

Arbeidslivsfag

Tjenester og produkter
Sentralt i hovedområdet er planlegging, utførelse og dokumentasjon av praktisk arbeid etter kvalitetskrav og refleksjon knyttet til egne arbeidsprosesser. Valg av hensiktsmessige
råvarer, materiell og tjenester inngår i hovedområdet. Økonomiske rammer og beregninger
inngår også. Videre skal det brukes arbeidsteknikker og aktuelle hjelpemidler eller verktøy
som er egnet for å utføre arbeidet.
Yrkesetikk og arbeidsmiljø
Sentralt i hovedområdet står orden på arbeidsplassen, helse, miljø og sikkerhet. Videre
inngår etikk, samarbeid og service.

Se på punkt 2.1.4 hos UDIR.NO  for å finne mer informasjon om bakgrunnen for tilvalgsfagene.


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no