Valgfag på Sjetne skole 2017-18

20170405_212608 11050935_645966575525403_310304940_n

Bakgrunn for innføring av valgfag
Departementet vil leggje til rette for ytterlege valmoglegheiter for elevane på ungdomstrinnet. Bakgrunnen er at dei skal bidra til auka motivasjon og læring. Innføring av valfag er eit av fleire tiltak for å nå målet om ei meir praktisk, variert og relevant opplæring på ungdomstrinnet.

Justering av timetalet i andre fag
Kunnskapsdepartementet varsla i 2011 om at faget elevrådsarbeid skal avviklast. Dette gir 71 timar til dei nye valfaga. Vidare varsla departementet ei omdisponering av timetal frå andre fag til valfaga.

Vurdering i valfag
Krava til vurdering er dei same for valfag som for alle andre fag.

I år tilbyr Sjetne skole disse fagene:

  • Design og redesign
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Innsats for andre
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Sal og scene
  • Teknologi i praksis

Når elevene skal ønske valgfag må de velge tre fag. Disse prioriterer de med et 1. og 2. og 3. ønske. Påmeldinga foregår digitalt. Elevene har mottatt link til skjema på epost. Frist for valget er 12.juni.

INFORMASJON om innholdet i valgfagene:

Design og redesign

Designprosess
Hovedområdet omfatter utviklingen av ett eller flere produkter med utgangspunkt i egen idé eller i samarbeid med elever eller aktører i lokalsamfunnet. I designprosessen inngår idéfase, å bearbeide ideer og prøve ut og vurdere materialer og teknikker, samt å vurdere de ulike estetiske og funksjonelle løsningene. Hovedområdet innbefatter også vurderinger av gjenbruk av materialer der dette inngår i prosessen.
Produkt
Hovedområdet omfatter praktisk skapende arbeid der elevene utvikler materialkunnskap og håndverksteknikker. Kjennskap til hvilke konsekvenser bruk og misbruk av ressurser kan få for miljøet og samfunnet, er en del av hovedområdet. Samarbeid med lokalsamfunnet kan inngå.

Fysisk aktivitet og helse

Fysiske aktiviteter
Hovedområdet omfatter deltakelse i ulike aktiviteter. Gjennom å prøve nye aktiviteter, tøyeegne grenser og samhandle med andre når det er naturlig, skal elevene oppleve glede og mestring. Hovedområdet innebærer mulighet for fysisk aktivitet innenfor flere ulike bevegelsesmiljøer. Hovedområdet omfatter så vel friluftsaktiviteter og alternative
treningsformer som tradisjonelle lagidretter og individuelle idretts- og treningsaktiviteter.
Kosthold og helse
Hovedområdet omfatter kunnskap om og praktisk erfaring med sammenhengen mellom
fysisk aktivitet og kosthold og den virkning dette har på egen helse. Sentralt i hovedområdet er personlig planlegging og refleksjon over sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og helse.

Innsats for andre

Planlegging
Hovedområdet består i å gjøre seg kjent med hvilke forutsetninger som ligger til grunn for frivillig arbeid. Videre omhandler hovedområdet kartlegging av behovene for frivillig arbeid lokalt, samarbeid med ulike aktører i lokalsamfunnet og planlegging av tiltak som bidrar til sosial verdiskaping for en valgt målgruppe.
Praktisk arbeid
Hovedområdet innebærer å gjennomføre planlagte tiltak i praksis, og delta på de arenaene der aktiviteten til vanlig utføres. Det omfatter også trening i kommunikasjon og samhandling med valgt målgruppe. Gjennom hele prosessen skal det være vurderinger som sikrer at etiske retningslinjer blir ivaretatt. Videre innebærer hovedområdet presentasjon og vurdering av prosessen for å oppnå en helhetlig forståelse, fra kartleggingen og fram til tiltaket er gjennomført.

Natur, miljø og friluftsliv

Friluftsliv
Dette hovedområdet omfatter et bredt spekter av aktiviteter i naturen og gir praktiske
erfaringer med natur og friluftsliv eller naturbruk. Turer av ulik varighet, fiske, jakt, fangst, høsting, dyrking og skjøtsel kan høre inn under hovedområdet. Allemannsretten og gjeldende regler for bruk av natur og naturressurser er dermed sentralt stoff. Hovedområdet omfatter også å utnytte og ta vare på naturens ressurser i form av matkonservering og håndverksprodukter som del av tradisjonen og naturopplevelsen.
Miljø
Dette hovedområdet handler om å ta vare på naturen og miljøet og om å utnytte ressursene på en bærekraftig måte. Videre omfatter hovedområdet forståelse av miljøutfordringer i lokalsamfunnet, og kunne sette disse i sammenheng med globale utfordringer.

Sal og scene

Skape
Hovedområdet omfatter prosessen fra ulike ideer til produksjon. Audiovisuelle og sceniske produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer. Arbeid med lyd, lys, regi, koreografi, scenografi, kostymer, sminke og redigering er også en del av den skapende prosessen. I tillegg omfatter produksjonen markedsføring og økonomi.
Formidle
Hovedområdet omfatter presentasjon av audiovisuelle og sceniske produksjoner, der målet er de gode møtene mellom aktører og publikum. Hovedområdet innbefatter også
kommunikasjon og samspill, bevisste valg av spillested, presentasjonsform og publikum.
Ulike kunstneriske virkemidler er sentrale i hovedområdet.

Teknologi i praksis

Undersøkingar
Hovedområdet handlar om korleis teknologiske produkt er konstruerte og verkar, kva for prosessar som inngår i utvikling og bruk, og kva for behov produkta dekkjer. Utvikling, konstruksjon og produksjon av teknologi inngår i hovudområdet, i tillegg til helse, miljø og sikkerheit (HMS). Kunnskap om korleis teknologien byggjer på nokre grunnleggjande prinsipp, og korleis ny teknologi byggjer på tidlegare erfaringar, høyrer også med til hovudområdet.
Idéutvikling og produksjon
Hovudområdet omfattar planlegging, framstilling og utprøving av eigne produkt og
konstruksjonar. Planar for framstilling og utprøving av eigne produkt og konstruksjonar
byggjer på kravspesifikasjon.
I utviklingsfasen er kjennskap til design og verkemåte til andre produkt viktig. Diskusjon
omkring ulike sider ved produkta er viktig i alle fasar av produktutviklinga og kan også
medverke til å forbetre prosessar og produkt.


 

Om Sjetne skole

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim Telefon: 72549730 E-post: sjetne-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no TK org-kode: 061090 Leder Øystein By Rise Rektor Telefon: 41500090 E-post: oystein-by.rise@trondheim.kommune.no